Mi QiCycle color

จักรยานไฟฟ้า

ในอนาคตนั้น พลังงานทางเลือกถือว่าเป็นสิ่งที่จะเข้ามาเปลี่ยนอนาคต โดยเฉพราะพลังงานไฟฟ้าที่ถือว่าเป็นพลังงานสะอาด และง่ายต่อการใช้งาน จักรยานไฟฟ้า จึงเข้ามามีบทบาท